برچسب - زمین

آشنایی با حقایق علمی راجع به کره ماه

شما از ماه چه می دانید؟ بیشتر دانش شما درباره سیارات و قمرهای آنها احتمالاً از مدارس کتاب های درسی است. باید بدانید که در سالهای اخیر ، دانشمندان تحقیقات زیادی انجام داده و به پیشرفتهای چشمگیری در موقعیت سیارات منظومه شمسی دست یافته اند. برای آشنایی با 20...

ادامه مطلب...